Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het hoofdstuk "Informatie over de verantwoordelijke instantie" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Ook heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan v. A. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting vindt plaats om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan hun prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host(s):

hosttech GmbH
In het mediapark 8
50670 Keulen

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Veldengras B.V
Wolfsven 13
5855 ER Well
Nederland

Telefoon: +31478508055
E-mail: info@veldengras.nl

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

opslag duur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a), van de AVG. Als u hebt ingestemd met het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID BEZWAAR KRACHTENS ARTIKEL 21 (1) GDPR).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE DIRECTE RECLAME VERBAND HOUDT. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als je de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden gewist.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine datapakketjes en beschadigen uw eindapparaat niet. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van webbezoek) (noodzakelijke cookies). opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

GDPR Juridische cookie door Shopify

Onze website gebruikt AVG-legale cookies van Shopify om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is beeclever GmbH, Friedrich-Mohr-Straße 1, 56070 Koblenz (hierna "beeclever").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van de provider beeclever tot stand gebracht. Op deze manier ontvangt de provider beeclever persoonlijke gegevens, zoals de gebruikte browser, het IP-adres en een tijdstempel. Er wordt dan een cookie in uw browser opgeslagen om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Zie voor meer informatie: https://apps.shopify.com/gdpr-legal-cookie .

GDPR Legal Cookie door Shopify wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Verder kunnen we Google Analytics gebruiken, b.v. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om websitebezoekers relevante advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-commercemeting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce meting" van Google Analytics. Met behulp van e-commercemetingen kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van het bekijken van een product tot het kopen ervan worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

6. e-commerce en betalingsproviders

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, te structureren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online-shops, dealers en goederenverzending

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betaling. Alleen gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een ​​contract uit te voeren of stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestellen ; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

betalingsdiensten

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Op deze website maken wij gebruik van de volgende betaaldiensten / betalingsdienstaanbieders:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Betalen

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. U vindt het privacybeleid van Apple op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ .

Google Betalen

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U vindt het privacybeleid van Google hier: https://policies.google.com/privacy .

strepen

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation .

U kunt hierover meer lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Stripe onder de volgende link: https://stripe.com/de/privacy .

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u besluit te betalen met Klarna (Klarna-kassaoplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna-kassaoplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u onder de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Details hierover kunt u lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Betaaldirect

De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "Paydirekt"). Als u de betaling doet met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt bent aangemeld. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt aanvullende gegevens verzamelen als onderdeel van de transactieverwerking, zoals b.v. B. Afleveradres of losse artikelen in de winkelwagen. Paydirekt authenticeert de transactie vervolgens met behulp van de daarvoor bij de bank opgeslagen authenticatieprocedure. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening op onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Details over betalen met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Onmiddellijke bankoverschrijving

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u heeft besloten om de betaalmethode "Sofortüberweisung" te gebruiken, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de TAN die u hebt verzonden. Het stuurt ons dan direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan ​​van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de pincode en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonsgegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Tot uw persoonsgegevens behoren voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Details over betaling met onmiddellijke overboeking vindt u in de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .

Giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna "Giropay").

Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Shopify-betalingen

De aanbieder van deze betalingsdienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna "Shopify Payment").

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Shopify Payment: https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express").

American Express kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/ .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html .

MasterCard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig derde land in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een gegevensbeschermingsniveau heeft dat overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/bedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-srechtigkeitsfragen-fur-den-ewr.html .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html .